Obchodní podmínky | M galanterie.cz

 
 

Obchodní podmínky

Kateřina Moková,
se sídlem Ostružinová 1793, 25228 Černošice
DIČ: CZ7762211347
IČO: 87871271
Dle úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona:Městský úřad Černošice, sp.značka ZIV/4926/2011/Vit

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mgalanterie.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu.
1.2. Obchodními podmínky se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č.634/1992 Sb. a Obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb ve znění pozdějších přepisů.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží
2.4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na aktuálním tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a hradí si je sám.
2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzovacího emailu o přijetí objednávky.
2.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 246556324/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s., nebo na účet č. 2100275123/2010 vedený u FIO banka, a.s. a  ve Slovenské republice vedený účet také u FIO banky, a.s. v měně EUR na č. účtu 2100275123/8330.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
3.5. Originál daňového dokladu bude odeslán společně se zbožím.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1. Zboží je doručováno veřejnou přepravní službou (Česká pošta a DPD) na adresu udanou kupujícím.
4.2. Objednávky u zboží skladem jsou expedovány
- při bezhotovostní platbě – obvykle do dvou pracovních dní po přijetí hotovosti na účet prodávajícího
- při platbě na dobírku – obvykle do dvou pracovních dní po přijetí objednávky.
4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
4.4. Cena přepravného je odvislá od zvoleného přepravce a hmotnosti zásilky. Bližší informace nejdete v menu Doprava a platby.
           
5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
5.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů. 
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů. Tato lhůta běží:

- jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží,
- jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
- jde-li o kupní smlouvu, je pravidelně opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
6.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
6.4. Ve lhůtě 5 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy


V Černošicích dne 1.1.2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M galanterie | Kateřina Moková | mobil: 777 182 072 | e-mail: eshop@mgalanterie.cz

 
 
 
TOPlist